Publiceret: 19. april 2022 Læsetid: 5 min.

Beregning af bassinvolumen i QGIS

Laserscanning, indsamling af data i punktskyer og efterfølgende oprettelse af terrænmodeller er den overordnede opskrift på en forholdsvis overkommelig vej til beregning af spatiale volumener. Det kan enten – som i det konkrete tilfælde – være volumen af regnvandsbassiner, men det kan også være alle mulige andre volumener, f.eks. volumen af en jordhøj.

Vandcenter Syd ved, at fremtidens løsninger for håndtering af ekstreme regnhændelser afhænger af et nøje kendskab til eksisterende anlæg.

I forbindelse med klimasikring og håndtering af ekstreme regnhændelser indgår regnvandsbassiner for de fleste spildevandsselskabers vedkommende som en kapacitetsbuffer, der skal forhindre oversvømmede kældre og lignende.

For at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede i disse buffere, er kendskabet til hvor stort et volumen, der kan håndteres i det enkelte bassin, vigtig.

Metoden

Vandcenter Syd har laserscannet regnvandsbassioner med drone og sammen har vi efterfølgende behandlet de indkomne data i QGIS. Et eksempel på en sådan laserscanning ses ovenfor.

Den punktsky, som laserscanningen har genereret, er brugt til at beregne en lokal terrænmodel. Er scanningen foretaget, når vandstanden i bassinet er på (eller under) normalniveau, vil man efterfølgende kunne beregne det volumen, som bassinet kan indeholde f.eks. i step af 10 cm.

En sådan opgørelse giver viden om, hvor meget regnvand, der kan opstuves, hvis vi tillader vandstanden at vokse f.eks. 10, 20 eller 30 centimeter over normalen?

Det giver Vandcenter Syds hydraulikere data, der kan indarbejdes i de generelle hydrauliske beregninger, så ledningsnettet mere kvalificeret kan dimensioneres til ekstreme regnhændelser.

Metoden kan – udover den nævnte beregning af bassinvolumener – også anvendes til mange andre formål; f.eks. beregning af volumen i råstofgrave, voldanlæg og lignende.

© Copyright 2022 - Styrke 10 ApS