Strukturerer,

beriger og

præsenterer data

Geografiske informationssystemer

Visualiseringen af svære og komplekse datasæt kan gøres mere inituitiv ved anvendelse af GIS. Brug dit GIS til at registrere, modellere, lagre, forfine, analysere og præsentere geografisk refererede data. Med GIS får du syn for sagen – og visualisering af den komplekse virkelighed.

GIS er meget mere end kort. Med de mange muligheder i de spatiale databaser bliver “GIS uden kort” yderst relevant for fremtidens bæredygtige forretninger. Vil du f.eks. gerne adviseres automatisk, når såfremt en bestemt hændelse opstår et bestemte sted?

GIS findes som kommercielle løsninger og som open source, hvor især QGIS og PostGIS spiller en afgørende rolle i skabelse, raffinering og vedligehold af data.

Højdekurver over Koldinghus | Data fra Dataforsyningen | Styrke 10

Databaser & databasedesign

I databaser organiseres og struktureres information eller data i logiske enheder. Data kan derefter nemt og – ikke mindst hurtigt – tilgås, administreres, ændres, opdateres, beriges og kontrolleres.

Der er mange databasemuligheder på markedet i dag. F.eks. er PostgreSQL/PostGIS en open source database, der anvendes oftere og oftere – og er et alternativ til de kommercielle systemer som fx Oracle og Microsoft SQL Server, hvoraf sidstnævnte er hyppigt anvendt.

Databasens design er afgørende for hensigtsmæssig forretningsunderstøttelse og velfungerende logik.  Det kræver data ekspertise og gælder uanset, om der er geografiske data involveret eller ej.


QGIS er et frit, open source desktop GIS program, der leverer datavisning, redigering og analyse. QGIS er et professionelt GIS-program, der er bygget på – og selv er – frit open source software (FOSS). QGIS kører på mange platforme, bl.a. Windows, Linux og Mac.

Det er et frivilligt drevet projekt, der løbende modtager bidrag i form af sponsorater, kode, fejlrettelser, fejlrapporter og dokumentationstilføjelser fra et enormt netværk af brugere og bidragsydere.

Jeg er svært begejstret for mulighederne i QGIS og ikke mindst den fleksibilitet, man har som bruger. Min begejstring skyldes ikke mindst en funktionalitet, som er ‘second to none’.

Da QGIS som nævnt er open source kan du downloade og bruge programmet til alle formål uden betaling overhovedet.

Men det er jo ikke gratis at vedligeholde og videreudvikle QGIS, og du/I kan frivilligt vælge at støtte QGIS økonomisk. Hvis du ønsker dette, så er der to oplagte muligheder:

  • Du kan melde dig ind i den danske QGIS Brugergruppe, som bruger en del af medlemskontingenterne på økonomisk støtte, og hvor du samtidig kan deltage i medlemsarrangementer, som gør dig klogere på QGIS, og/eller
  • Du kan tegne et ‘sustaining membership’ hos QGIS.org og betale direkte.

Jeg har gjort begge dele, siden Styrke 10 så dagens lys i 2022!

Åbne, offentlige grunddata

I dag er der adgang til næsten uoverskueligt mange offentlige datasæt. Med disse muligheder kan I kombinere egne data med andres til løbende berigelse, udvikling af nye data og mere effektivt datavedligehold.

De mest anvendte åbne, offentlige tilgængelige grunddata kan hentes fra f.eks. Dataforsyningen og Datafordeleren.

I kan hente adresser, matrikeldata, BBR-data, vejrdata mm og bruge disse data til validering eller berigelse af egne data – også selvom de ikke skal bruges sammen med geografiske data.

Data hentes som oftest gennem servicebaserede løsninger (WMS, WFS og REST) eller som fildownload. Og kan bringes i spil sammen med de af jeres egne data, der skaber mest værdi for jeres forretning.

Digitalisering | Styrke10

Intelligent dataanvendelse

Databaser behøver ikke længere blot fungere som “lagerhal” for data og information. Altså et sted, hvor I gemmer jeres data med henblik på at kunne hente dem igen.

En database kan fungere som en full blown logistikcentral, som – udover at håndtere opbevaringen – også sørger for at berige, kombinere og raffinere data ud fra foreskrifter, som I selv lægger i databasen. I kan f.eks. tillægge data funktioner, så data selv beriger data.

Der er meget at hente i at udvide anvendelsen af jeres databaser med intelligent funktionalitet. Det kan være alt fra en simpel, automatiseret beregning af ledningslængder, når ledninger konstrueres eller ændres, over påstempling af nærmeste adresse, når et objekt oprettes/flyttes, til diverse opgørelser, for eksempel til benchmarking formål.

Data science

Gennem metoder, processer, etablering af geobots og algoritmer, der vedligeholder jeres data effektivt og sikkert – er det muligt at opbygge løsninger, der kan udtrække viden og indsigt fra “støjfyldte”, strukturerede og ustrukturerede data.

I kan bruge data til at opnå handlingsorienteret viden, som kan anvendes til at belyse og løse komplekse problemstillinger. Data kan opsamles på tværs af en bred vifte af applikationsdomæner.

Data ekspertise er afgørende, når løsning af nutidens svære udfordringer kræver optimal udnyttelse og forståelse af komplekse data.

Digital strategi

Hvordan I bør angribe virksomhedens digitale udfordringer mest optimalt afhænger af den overordnede strategiske retning for jeres virksomhed. Derfor bliver den digitale stategi et centralt element i den samlede strategi.

Nutidens svære udfordringer og massive behov for bæredygtige løsninger kalder på den bedste udnyttelse og forståelse af de komplekse data. Derfor er det afgørende at designe den fremtidige digital infrastruktur, så den kan løfte disse udfordringer på optimal vis i længst mulig tid.

Det kræver, at I analyserer jeres behov i forhold til den fremtidige retning og planlægger den eventuelle konverteringsproces, der giver færrest mulige gener for den daglige drift samtidig med, at den sikrer overførslen af dine bestående data bedst muligt.

Leverandørstyring og teknisk sparringspartner

I mange organisationer kan implementering af nye it-projekter være en udfordring. Manglende tid og fokus fra de rette it-tekniske kompetencer udfordrer, i forhold til at være en effektiv modpart til én eller måske endda flere it-leverandører.

Der er behov for en fokuseret indsats, der kan give projektet den fornødne tid og opmærksomhed – og som kan agere i spændingsfeltet mellem de forretningsmæssige behov og de tekniske krav.

Her kan man med fordel entrere med en uafhængig, uvildig og ekstern rådgiver, der kan være skarp på leverandør- og kontraktstyring og som derfor får til opgave at være bindeled mellem din organisation og leverandørerne.

Scripting – automatisering og konvertering

For at realisere ambitionerne om bedre og mere intelligent dataudnyttelse er det nødvendigt at kunne automatisere flest mulige (og ideelt set alle) processer, som bidrager til dette.

Det kan f.eks. dreje sig om automatisk og systematisk download af data fra de åbne, offentlige grunddata, automatisk, løbende databerigelse i databasen via intelligente relationer til andre objekter og meget andet.

Men også i mere enkeltstående situationer, f.eks. i forbindelse med datakonvertering, digitalisering af tidligere ikke-digitale informationer, forbedring af topologi i geografiske data og lignende kan en automatisering af arbejdet bevirke, at man kommer igennem med en rimelig (og forsvarlig) indsats.

Jeg har bl.a. samarbejdet med disse virksomheder:

© Copyright 2022 - Styrke 10 ApS