CASES

Eksempler på tidligere opgaver

Cases

Følgende er eksempler på cases, som jeg har bidraget til de seneste år:

Kunders forbindelse til forsyningsnettet

Forsyningsselskaber (og virksomheder generelt) har stor forretningsmæssig værdi i at kæde data fra forskellige systemer sammen.

Det giver nye muligheder for visualisering af de forretningskritiske data og etablering af automatiserede handlinger (geobots), der letter vedligehold og drift.

Brug for at koble data fra forskellige systemer?

Forsyningsselskaber som har ønsket at få kundestamdata integreret i deres GIS-løsning har via kundernes adresser fået disse geokodet, og efterfølgende er der etableret en foreløbig forbindelse til nærmeste forsyningspunkt i ledningsnettet.

Med simple og brugervenlige funktioner i QGIS er de ikke-korrekte af disse foreløbige forbindelser (som typisk er korrekte for 75-80% vedkommende) blevet korrigeret, så slutresultatet har været et samlet kundeoverblik, hvor den enkelte kundes placering i ledningsnettet er kendt.

Når kundens forbindelse til forsyningsnettet er kendt, kan dette udnyttes på en række forskellige måder. For eksempel kan de rette kunder adviseres i forbindelse med forsyningsudbrud og vedligeholdsarbejder.

Digitalisering af ejendomsoversigt og geokodning af jordstykker

Når forretningsdata og aktiver pludselig bliver mange og uoverskuelige, så er en visualisering og geografisk præsentation med til at skabe overblik og sikre en effektiv logistik og vedligeholdelsesplan.

Er forretningskritiske data i flade filer en forhindring?

Men hvad gør man når ens forretningskritiskedata ligger i flade filer – i diverse tekstfiler og pdf’er? Er data så dømt ude?

NEJ – der ER håb for data i flade filer!

I et konkret eksempel tog jeg udgangspunkt i en pdf-fil, der indeholdt informationer om ejendomsselskabets ejendommes adresser, BBR-numre og matrikelnumre. Denne pdf-fil blev automatisk fortolket/decifret og data herfra lagt i en database – og på dette grundlag fandt en geokodning sted.

Data blev beriget via opslag i Datafordeleren, hvor de tilhørende matrikler blev fundet, så der slutteligt kunne leveres en webGIS løsning, som viser ejendomsselskabets afdelinger med tilhørende matrikler.

Med digitaliseringen er det fremadrettet muligt at arbejde aktivt med ejendommene og kombinere dem med alle typer af relevante offentlige tilgængelige data. Hvilke af ejendomsselskabets ejendomme er fx mest udsat for ekstreme klimahændelser?

Udtræk og geokodning af kundehenvendelser modtaget på email

Når der er massiv værdi for forretningen i historiske data – så er det relevant at bevare dem og strukturere dem, så de kan bruges aktivt.

Vil du bevare statistik og historiske data?

Med relativt enkle midler er det muligt at konvertere hidtidige mere “håndbårne” systemer til fremtidens GIS-baserede løsninger, uden at miste sin historik.

Forsyningsselskab X håndterede fx alle kundehenvendelser i deres tidligere setup ved at sende en mail til det driftspersonale, der skulle tage sig af sagen. Ved overgang til nye løsninger var der et ønske om at bevare historikken på kundehenvendelser og de heraf følgende driftstiltag, så statistikken på anlægget blev bevaret.

Ved hjælp af specialudviklede scripts blev al forsyningens information udtrukket fra en Exchange email-folderstruktur og efterfølgende geodkodet ud fra de angivne adresser.

Informationen blev herefter indlæst i en webGIS løsning, som nu udgør en oversigt over historiske kundehenvendelser. Det overblik kan bruges aktivt alene eller i kombination med andre data. Er der fx områder i forsyningsområdet, som er mere udsat end andre?

Benchmark-opgørelse for forsyninger

Benchmarkopgørelser i forsyningssektoren handler om at opdele en given forsynings aktiver i forhold til nogle – af Forsyningssekretariatet definerede – benchmark-zoner, så der kan laves opgørelser på zoneniveau.

Den letteste vej til at lave benchmarkopgørelsen

Kriterierne for zoneopdeling og ønskede informationer har desværre en tendens til at ændre sig ret væsentligt fra år til år. Derfor er det vanskeligt at lave en simpel og brugervenlig opgørelse, som blot kan gentages årligt.

PostgreSQL og PostGIS er dog som skræddersyet til opgaven. Her kan udarbejdes en række scripts, der håndterer såvel zone-opdelingen, som den efterfølgende opgørelse af aktiverne (f.eks. længde af rør af forskellige materialer, dimension og øvrig beskaffenhed, antallet af stik og brønde i de enkelte zoner etc).

Det opbyggede sæt af scripts kan – efter modifikation som følge af nye/ændrede ønsker til opgørelsen – genanvendes det efterfølgende år, hvorved arbejdet med benchmarking-opgørelsen reduceres mest muligt.

Trace af elkunder til transformatorstationer

I et elforsyningsnet kan det være hensigtsmæssigt på kundeniveau at vide, hvilken transformator i nettet, der forsyner den pågældende kunde.

Bedre planlægning og mere effektiv drift af forsyningsnettet

Med den viden kan håndtering af såvel nedbrud som planlagte vedligeholdsopgaver på transformatorerne håndteres mest optimalt.

Ved at trace “baglæns” igennem nettet fra hver enkelt kunde/stik i nettet, kunne nærmeste transformator identificeres og kobles til kunden/stikket.

Dette arbejde kunne udføres med et passende opsat, rekursivt SQL-script, hvorefter transformatorens ID blev registreret på kunden.

Med øvelsen skabte vi den rette sammenhæng mellem data, så nedbrud og vedligehold kunne håndteres mere effektivt.

Oprydning/etablering af topologi i ledningsnet

Mange forsyningers ledningsnet har en relativt heterogen herkomst, hvor de oprindeligt er blevet udarbejdet i forskellige, senere fusionerede selskaber på forskelligt grundlag med meget forskelligartede værktøjer og – ikke mindst – med forskellige registreringstraditioner.

Af denne grund har man en del steder problemer med topologien, altså den logiske/geometriske sammenhæng i nettet.

Forbind fusionerede data til forretningens fordel

Hvis ledninger, som ude i virkeligheden er forbundet med hinanden, ikke i ledningsregistreringen mødes i samme geografiske punkt eller i samme komponent, er det meget vanskeligt at udnytte data til mere avancerede formål som eksempelvis at trace sammenhængen i nettet eller generere lukkelister.

Her kan en kombination af en spatial database som PostgreSQL/PostGIS og et kapabelt GIS værktøj som QGIS anvendes til at foretage dels en automatiseret oprydning og rettelse af topologiske fejl, og dels påpege hvor sådanne kunne findes, men hvor den endelige konstatering af, om der er en fejl og hvordan den i givet fald rettes, kræver lokalkendskab.

I et samarbejde har jeg løbende leveret visualiseringer af potentielle fejl, og heraf rettet en stor andel af disse efter nærmere aftale om tolerancer etc. Samarbejdet har betydet, at ledningsregistreringen toptrimmes til langt større anvendelighed.

© Copyright 2022 - Styrke 10 ApS